ฮก ลก ซิ่ว

ฮก ลก ซิ่ว เป็นเทพเจ้าจีน 3 องค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทั้ง 3 ด้านคือความมั่งคั่งความสำเร็จและอายุที่ยืนยาวซึ่งคนไทยชอบมอบเป็นของขวัญให้แก่กัน เพราะเป็นการอวยพรให้ผู้รับมีความก้าวหน้าร่ำรวยและอายุยืนควรบูชาเทพ 3 องค์ด้วยกัน เพราะต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ไม่ควรบูชาแยกกัน.

ฮก ท่าน”เจียวซุง” เป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยในช่วงราชวงศ์ถัง ร่ำรวยจากการค้าขายที่สุจริตครอบครัวและลูกหลานล้วนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครว่ากันว่าบ้านของ Jiao Shang อยู่ห่างจากพระราชวัง 20 ไมล์ห่างจากที่ดินของคุณเพียงไม่กี่ก้าว เป็นเขตพระราชวังด้วยความที่คุณมีทรัพย์สมบัติมากมายกอปรกับเขาในฐานะผู้ใจบุญ

ลก ท่าน “ก๋วยจื่องี้” เป็นข้าราชการระดับอัครเสนาบดี (ข้าราชการระดับสูง) ที่จงรักภักดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับใช้ราชการนานหลายแผ่นดิน ความซื่อสัตย์ และ จงรักภักดีต่อแผ่นดินนั้น เป็นที่ประจักษ์ต่อ ฮ่องเต้หลายพระองค์ จึงมีราชการโองการ ให้อยู่ในตำแหน่งตลอดทั้ง 4 แผ่นดิน และได้รับมอบ 

 ซิ่ว ท่าน “แผ่โจ้ว” เป็นบุคคลที่กลัวความแก่ และความตายมากที่สุด จึงรักษาสุขภาพ ร่างกาย และ จิตใจของตนเองให้มีความสุข แข็งแรง ตลอดเวลา ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวใหญ่ มีภรรยา และ ลูกหลานมากมาย และเป็นที่กล่าวขานกันว่า ท่านแผ่โจ้วนั้นมีอายุยืนกว่า 800 ปี

ฮก ลก ซิ่ว

Hong Lok Xiu is the three Chinese gods that symbolize prosperity in three areas: wealth, success and longevity, which Thai people love to gift each other. Because it is to bless the recipient with progress, wealth and longevity, should worship the 3 gods together because they are part of each other. Should not be worshiped separately.

Haw Sir “Jiaosung” was a wealthy merchant during the Tang Dynasty. Rich through honest trade, family and grandchildren are all good people. It doesn’t hurt anyone. It is said that Jiao Shang’s house is 20 miles from the palace, just a few steps from your land. It is the palace area where you have many wealth with him as a philanthropist.

Lok You “Guay Zi” is a government official. (High-ranking government officials) who are loyal, honest, fair, serve many lands, honesty and loyalty to that land Be evident Many emperors Therefore there are governmental verses To be in position on all four lands and were given credit.

Xiu You “Pha Zhou” is someone who is afraid of aging. And most death Therefore, maintain your physical and mental health to be happy and strong all the time. Your family is a large family with many wives and grandchildren. And it is said that Pha Zhou lives for over 800 years.

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่