ปลาหลีฮื้อ

ปลาหลีฮื้อ

ปลาหลีฮื้อ

ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นคำพ้องความหมายที่มีความหมายว่าอุดมสมบูรณ์ ใช้เพื่อแสดงความหมายอันเป็นมงคลขอให้มีบางสิ่งที่มาพร้อมกับคำว่า “This Hu Uh”

มีความหมายว่าทุกปีจะมีโชคมีลาภเหลือใช้สำหรับเด็กและครอบครัวรุ่นต่อไปถ้าเป็นปลาหลีฮื้อหรือหลี่หยู่หมายถึงความสำเร็จตามตำนานที่ปลาหลี่เฟิงตัวใดสามารถว่ายขึ้นไปที่ประตูมังกรได้ที่ ปากของฟ้าสวรรค์ แล้วกระโดดข้ามไปกลายเป็น “ปลามังกร”

นอกจากจะเต็มไปด้วยพลังในการต่อสู้แล้วยังเป็นปลาแห่งโชคลาภของชาวจีนอีกด้วย เมื่อโชคลาภทั้งหมดมารวมกันจึงเป็นสัญลักษณ์มงคลที่แสดงถึงการมีกินมีใช้ร่ำรวยมีกำไรต่อเนื่องทุกปี

ธุรกิจการงานและการค้าก็จะสำเร็จและผ่านพ้นไปได้เช่นกัน ยังสื่อถึงความหมายอันเป็นมงคลแห่งความพร้อมเพรียงกันเต็มไปด้วยความพร้อมเพรียงกันจนบังเกิดทรัพย์สมบัติมากมายตลอดทั้งปี


A representative of abundance, prosperity in Teochew Chinese is a synonym for abundance. Used to express auspicious meaning, wish that something comes with the word “This Hu Uh”.

It means that every year there will be good fortune for the next generation of children and families. If it is Li Hu or Li Yu, it means the legendary success that any Li Feng fish can swim with. Go up to the Dragon Gate at The mouth of the heavens Then jumped over to become “Dragon fish”

In addition to being full of fighting power, it is also a Chinese fortune fish. When all fortune comes together, it is a auspicious symbol of being able to eat, use, be wealthy, profit continuously every year.

Business, work and trade will also be successful and passive. It also conveys the auspicious meaning of unison, full of unison that creates wealth throughout the year.

There are many types of such auspicious images and objects such as scenery paintings, small auspicious animal statues such as fish, tigers, turtles, and kilen, as well as statues of beautiful flower trees.

As well as items such as crystal balls or small chrysalis, gold nuggets, etc., all of which help enhance fortune, wealth, wealth, increase even more Let’s go see What does each of these mean? And should be placed at any area of ​​the house – office

ปลาหลีฮื้อ

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่