พระแม่โพสพ

พระแม่โพสพ เป็นความเชื่อที่รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นภาคเทวสตรี บางตำราเรียก ‘พระไพรศรพณ์’ อันเป็นอวตารในภาคเทพบุตร ซึ่งมีตาราหลากหลายที่กล่าวถึงกำเนิดความเป็นมา มีอาทิ
“พระแม่โพสพ” เป็นการแบ่งภาคของ “พระพรหม” ด้วยทรงร้อนอาสน์ในความทุกข์ร้อนของมวลมนุษย์ เมื่อทรงตรวจดูก็พบว่า ประไลยโกฎิพระดาบส ได้บำเพ็ญตบะด้วยความมุ่งมั่น แต่ต้องหิวโหยอดอยากเพราะขาดอาหาร อยู่ในชายป่าริมแม่น้ำ จึงอวตารลงมาในนาม ‘พระไพรศรพณ์’ บันดาลให้เกิดฝนตกทั่วบริเวณอาศรม เมื่อฝนซาก็ปรากฏเมล็ดข้าวสาลีโปรยทั่วบริเวณ และเจริญเติบโตขึ้นเป็นรวงข้าวเหลืองอร่าม พระดาบสจึงได้เก็บเกี่ยวมารับประทานและแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน

บางส่วนให้เป็นอาหารของนกกา จากนั้นมาท่านก็ได้ดูแลรดน้ำต้นข้าวสาลีอย่างสม่ำเสมอ และได้แบ่งเมล็ดพันธุ์ไปให้ชาวบ้านนำไปเพาะปลูกจนมีข้าวสาลีมากมาย ทำให้ชาวบ้านพ้นจากความอดอยาก ประไลยโกฏิดาบสจึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านบูชาบวงสรวง ‘พระแม่ไพรศรพณ์’ ด้วยความเคารพนับถือที่เป็นผู้ประทานข้าวให้แก่เหล่ามวลมนุษย์ และเป็นความเชื่อสืบต่อมาจนปัจจุบัน
หรือบางตำรากล่าวว่า “พระแม่โพสพ” เป็นนางฟ้าอยู่ เป็นสนมเอกขององค์อัมรินทราธิราช บนสรวงสวรรค์

วันหนึ่งนำดอกไม้ไปถวายองค์อัมรินทราธิราช พระองค์ทรงมองเห็นว่า พระแม่โพสพซึ่งมีเนื้อเหลืองอร่ามดั่งทองนั้น ดูหม่นลง จึงให้นางเสียสละเนื้อให้แก่ชาวโลก นางจึงเสด็จลงมายังโลกโดยเก็บดอกไม้สวรรค์มาด้วย เพื่อมาหา ‘ฤาษีตาไฟ’ ซึ่งฤาษีตนนี้จะนั่งหลับตาตลอดเวลา และลืมตาเมื่อดอกไม้ในป่าหิมพานต์บานเพียงครั้งเดียว โดยจะออกจากฌานด้วย เพราะถ้าไม่ได้ออกจากฌานแล้ว เมื่อลืมตาไฟก็จะไหม้
เมื่อพระแม่โพสพเข้าไปหา ฤาษีได้กลิ่นดอกไม้สวรรค์จึงลืมตาโดยยังไม่ออกจากฌาน ปรากฏว่าไฟไหม้พระแม่โพสพจนเป็นเถ้า ฤาษีเห็นดังนั้นก็แปลกใจ จึงชุบขึ้นมาถามไถ่ พระแม่โพสพบอกวัตถุประสงค์แล้วกลายรูปเป็นเมล็ดข้าว

พระแม่โพสพ

พระแม่โพสพ

Phra Mae Sop is a belief that is influenced by Hinduism. Which is the divine part of some texts called ‘Phra Praisarop’, which is the incarnation in the deity section Which has a wide variety of eyes that speak of the origin There are, for example, “Phra Mae Phosop” is a division of “Phra Brahma” as well, is anxious in human suffering.

When His Highness examined it, he found that Pralaikot Phra Dabos Practiced with determination But must be starving because of lack of food In the forest by

Some of them provide food for the raven. From there he took care of and watering the wheat grass regularly. And divided the seeds to the villagers to cultivate until there was a lot of wheat Making the villagers out of starvation Pralai Kosidabos told the villagers to make sacrifices. ‘Phra Mae Praisarop’, with the reverence that gave rice to all human beings. And is the belief that continues until the present. Or some textbooks say “Phra Mae Phosop” is an angel. It was the first concubine of

Amarin Tharathirat, in heaven, one day bringing flowers to the Lord Amarin. He saw that Phra Mae Phosop, whose flesh is golden yellow, looks dull and therefore has her to sacrifice meat for the people of the world.

So she came down to earth, picking up a heavenly flower with her to come to ‘Ta Phai’ hermit, where this hermit would sit and close her eyes all the time. And opened his eyes when the flowers in the Himmapan forest bloomed once Which will also leave meditation Because if not leaving the meditation already

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่